Μέλη ερευνητικής ομάδας

Παναγιώτα Στάθη
Εmail: pstathi@uoi.gr
Φωτοκαταλυτή αναγωγή CO2
Βιογραφικό Σημείωμα
Σολακίδου Μαρία
Εmail: maria-sol@windowslive.com
Καταλυτική παραγωγή Η2 και Ο2 από Η2Ο και μικρά οργανικά μόρια
Βιογραφικό Σημείωμα
Ζήνδρου Αρετή
Παραγωγή ανηγμένων- οξειδωμένων νανοσωματιδιών μέσω τεχνολογίας FSP
Εmail: azindrou@uoi.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Μαντζανής Αστέριος
Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός νανοϋλικών
Εmail: asteriosmantzanis@gmail.com
Βιογραφικό Σημείωμα
This image has an empty alt attribute; its file name is PPsathas.jpgΨαθάς Παύλος
Παραγωγή περοβσκιτικών νανοδομών μέσω τεχνολογίας FSP
Εmail: p.psathas@uoi.gr
Βιογραφικό Σημείωμα